Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I
Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I
Dekan
Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd.
Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd.
Wakil Dekan I
Dr. M. Rusdi, M.Ag.
Dr. M. Rusdi, M.Ag.
Wakil Dekan II
Dr. Ridwan Idris, S.Ag., M.Pd.
Dr. Ridwan Idris, S.Ag., M.Pd.
Wakil Dekan III

Nasirah Asri, S.Kom.
Nasirah Asri, S.Kom.
Kabag TU